Deze verklaring is van toepassing op alle door Lotte Hoes Mediaproducties geleverde producten en diensten.

Lotte Hoes Mediaproducties, gevestigd te de Europaplein 631, 3526 WL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Lotte Hoes Mediaproducties verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Lotte Hoes Mediaproducties van je nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door in Lotte Hoes Mediaproducties ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Lotte Hoes Mediaproducties ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Als Lotte Hoes Mediaproducties voor een opdracht een foto opslaat waar u op staat, slaat zij automatisch ook uw ras op. Voor de rest slaat Lotte Hoes Mediaproducties geen bijzondere persoonsgegevens op.

Waarom ik gegevens nodig heb
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Lotte Hoes Mediaproducties dan, wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Lotte Hoes Mediaproducties. Bijvoorbeeld om je via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Lotte Hoes Mediaproducties. Wil je niet benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Lotte Hoes Mediaproducties kan jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Lotte Hoes Mediaproducties gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Lotte Hoes Mediaproducties zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar
Lotte Hoes Mediaproducties zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Lotte Hoes Mediaproducties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Lotte Hoes Mediaproducties gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt je een gespecificeerd verzoek naar lotte@lottehoes.nl.

Beveiliging
Lotte Hoes Mediaproducties hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Lotte Hoes Mediaproducties heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Lotte Hoes Mediaproducties toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Lotte Hoes Mediaproducties maakt van de diensten van derden, zal Lotte Hoes Mediaproducties in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Jouw privacyrechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Lotte Hoes Mediaproducties jou hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt je indienen via lotte@lottehoes.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt je contact met mij opnemen, via lotte@lottehoes.nl.

Menu